Verkoop

Verkopen is niet zo eenvoudig.
Men is soms van mening dat het volstaat van een aanplakbiljet, met de vermelding “te koop” voor het raam te hangen… en dan zien we wel.
In werkelijkheid, mag men geen pand te koop stellen, indien men vooraf niet over de nodige certificaten en attesten beschikt, maar laten we dit buiten beschouwing.
Deontologisch hebben vastgoedkantoren strenge verplichtingen tegenover hun opdrachtgevers.

  1. Het contract met beschrijving van het goed, de overeengekomen termijn, tarief en vraagprijs, dient duidelijk te zijn, derwijze dat latere discussies zijn uitgesloten.
  2. er wordt een dossier opgemaakt, met uitgebreide beschrijving van het eigendom, de stedebouwkundige voorschriften, de fiscale gegevens, de nodige attesten en certificaten.
  3. De onderhandelingen worden gevoerd in regelmatige samenspraak met de verkoper, die maandelijks rapporten ontvangt, over de gevoerde besprekingen, met de namen en gegevens van de geïnteresseerden en de gemaakte publiciteit.
  4. Het komt alleen de opdrachtgever toe het compromis te tekenen, daar het mandaat van de vastgoedmakelaar zich beperkt tot het aanbrengen van een koper.
  5. Onze confederatie heeft een ongevallenverzekering aangegaan, waarvan al onze opdrachtgevers kosteloos kunnen genieten en dit tot aan het verlijden van de akte.
  6. Beide partijen kunnen, zoals wettelijk voorzien, steeds hun eigen notaris kiezen.

INDIEN ER GEEN VERKOOP TOT STAND KOMT, ZIJN ER GEEN KOSTEN.

GEOBJECTIVEERDE MAKELAARDIJ
Regelmatig worden er eigendommen verkocht door de overheid; alsook goederen uit faillissementen, hypothecaire beslagen,…
De geactualiseerde lijst van dergelijke verkopen is te vinden op onze website. Alle inlichtingen betreffende deze eigendommen, zijn te bekomen op ons bureel.

Leave a Reply